Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Rajdu Rowerowego

Utworzono dnia 07.07.2021

REGULAMIN

RAJD ROWEROWY

17 lipca 2021 roku

 

1.CELE RAJDU:

* sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i kondycji fizycznej,

* popularyzacja imprez plenerowych, jako doskonałej formy wypoczynku,

* upowszechnienie tężyzny fizycznej, turystyki,

* ukazanie uczestnikom piękna Gminy Studzienice.

2.NAZWA RAJDU:

RAJD ROWEROWY

3. ORGANIZATOR:

1) Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice

4. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Komitet organizacyjny:

Grzegorz Dąbrowski – Dyrektor Centrum Kultury , tel. 530 024 586

Zbigniew Plata

Karol Gostomczyk

Honorowy Komitet Organizacyjny:

Bogdan Ryś – Wójt Gminy Studzienice

5.TERMIN I MIEJSCE:

Rajd odbędzie się w dniu 17 lipca 2021 roku w Studzienicach, ul. Brzozowa (start i meta na stadionie sportowym w Studzienicach). Szczegółowy program w punkcie 14 niniejszego regulaminu.

6. BAZA RAJDU:

Baza Rodzinnego Rajdu będzie czynna od godz. 14.00 do godz. 15.30 w dniu  17 lipca 2021 r.

7. TRASY RAJDU:

* TRASA ROWEROWA Rekreacyjna ( około 14 km) : przeznaczona dla dzieci wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi (warunkiem uczestnictwa dziecka w rajdzie wymagana jest pisemna  zgoda rodzica/opiekuna prawnego)

* TRASA ROWEROWA Rekreacyjna Plus ( około 25 km ): przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia oraz dla osób niepełnoletnich w wieku ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym, które nie ukończyły 18 roku życia za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego;

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1). Ze względów bezpieczeństwa Organizator wprowadza limity osób na poszczególnych trasach:

a.  TRASA Rekreacyjna : 50 par (rodzic/opiekun + dziecko) oraz 30 osób dorosłych.

b. TRASA Rekreacyjna Plus: 50 osób

2). Decyduje kolejność zgłoszeń.

3). Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby:

 • Które ukończyły 18 lat.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym, które nie ukończyły 18 roku życia mogą uczestniczyć tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 • Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego i za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
 • W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza na formularzu „Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem potwierdza rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Rajdu.
 • Wszystkie osoby powinny posiadać kask ochronny podczas pokonywania tras oraz sprawny rower.
 • Wszystkie osoby ze względów bezpieczeństwa obowiązkowo umieszczają numer startowy w widocznym miejscu na koszulce, kurtce lub plecaku w sposób umożliwiający jego odczytanie na trasie i w bazie Rajdu.

 

9. ZGŁOSZENIA:    

1). W dniu zawodów tj. 17.07.2021 r. w biurze zawodów: Stadion sportowy w Studzienicach  w godzinach od 14:00-15:30 

3). Każdy uczestnik lub para otrzymuje numer startowy

10.OPŁATA STARTOWA:  

BRAK OPŁATY STARTOWEJ – promocyjnie!!!

11. KLASYFIKACJA:

Uczestnicy rajdu nie będą klasyfikowani. Rajd nie będzie miał charawyścigiem.

12.ŚWIADCZENIA

Wszyscy zweryfikowani zawodnicy otrzymają numer startowy z agrafkami, mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną w dniu imprezy.

13. NAGRODY:  

Wśród osób obecnych na zakończeniu Rajdu zostaną rozlosowane akcesoria rowerowe i sportowe  oraz nagroda główna o wartości 1000,00 zł .

14. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY RAJDU:

17 lipca  2021 roku (sobota)

 • od 14:00 do 15:30 przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu,
 • 15:50 uroczyste otwarcie Rajdu,
 • 16:00 start rajdu
 • 18:00 losowanie upominków oraz głównej nagrody wśród uczestników
 •  

15.RUCH DROGOWY – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.

Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego.

Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych, leśnych oraz publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Za kolizje i wypadki podczas Rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas Rajdu.

16.OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne w którym poruszają się podczas Rajdu. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. Zabrania się używania szklanych pojemników w terenie. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy mogą być ukarani dyskwalifikacją.

17.DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA:

Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu.

Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprez i rajdów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

 

18.POSTANOWENIA KOŃCOWE:

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne .

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego.

Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).

Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim.

Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.

W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu.

Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.

Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.

Na trasach Rajdu mogą występować strome podjazdy oraz zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.

Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego Rajdu. Nie mogą także używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niegodny uczestnika Rajdu.

Nieznajomość regulaminu Rajdu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i osób trzecich. Podpis uczestnika na formularzu Rajdowym potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu i Zasad Współzawodnictwa w Rajdzie.

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.

Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie Rajdowej jak i na trasach Rajdu.                                       

Regulamin zatwierdzili Organizatorzy

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 28

W poprzednim tygodniu: 28

W tym miesiącu: 107

W poprzednim miesiącu: 127

Wszystkich: 7545