Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rodzinny Rajd Rowerowy - regulamin

Utworzono dnia 17.06.2024

REGULAMIN 

RODZINNY RAJD ROWEROWY 

30 czerwca 2024 roku 

1. CELE RAJDU: 

*sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i kondycji fizycznej, 

*popularyzacja imprez plenerowych, jako doskonałej formy wypoczynku, 

*upowszechnienie tężyzny fizycznej, turystyki, 

*ukazanie uczestnikom piękna Gminy Studzienice. 

2.NAZWA RAJDU: 

RODZINNY RAJD ROWEROWY 

3. ORGANIZATOR: 

1) Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice 

4. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY: 

Komitet organizacyjny: 

Grzegorz Dąbrowski, tel.: 530024586 (sprawy organizacyjne)  

Zbigniew Plata – budowniczy trasy 

Karol Gostomczyk, tel. : 694927688 (zasady i przebieg trasy) 

Honorowy Komitet Organizacyjny: 

Bogdan Ryś – Wójt Gminy Studzienice 

5.TERMIN I MIEJSCE: 

Rajd odbędzie się w dniu 30 czerwca 2024 roku w gminie Studzienice, (start i meta – stadion  sportowy w Studzienicach). Szczegółowy program w punkcie 14 niniejszego regulaminu.

 

6. BAZA RAJDU: 

Baza Rodzinnego Rajdu będzie czynna od godz. 10:30 do godz. 11:45 w dniu 30 czerwca 2024r.

7. TRASY RAJDU:

*TRASA ROWEROWA Rodzinna (około 14 km): przeznaczona dla dzieci wraz z  rodzicami/opiekunami prawnymi (warunkiem uczestnictwa dziecka w rajdzie jest wymagana pisemna  zgoda rodzica/opiekuna prawnego).

*TRASA ROWEROWA MIDI (około 25 km): przeznaczona dla osób dorosłych oraz dla dzieci wraz  z rodzicami/opiekunami prawnymi (warunkiem uczestnictwa dziecka w rajdzie jest  wymagana pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego). 

*TRASA ROWEROWA MAXI (dwie pętle trasy MIDI): przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia oraz dla osób niepełnoletnich w wieku ponadpodstawowym, które nie ukończyły 18 roku życia za  pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego;  

8. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1) Ze względów bezpieczeństwa Organizator wprowadza limit osób na poszczególnych trasach:

*TRASA Rodzinna: 50 par (rodzic/opiekun + dziecko) oraz 30 osób dorosłych.

*TRASA MIDI: 50 osób 

*TRASA MAXI: 30 osób 

2) Decyduje kolejność zgłoszeń. 

3) Prawo uczestnictwa w rajdzie mają osoby:  

*Które ukończyły 18 lat. 

*Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą uczestniczyć tylko za pisemną zgodą  rodzica/opiekuna prawnego. 

*Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników  niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza  się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik  potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora. 

*W przypadku osób niepełnoletnich, potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku  przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza (na  formularzu Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej) własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni  powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Rajdu.

*Wszystkie osoby powinny posiadać kask ochronny podczas pokonywania tras oraz sprawny  rower. 

*Wszystkie osoby ze względów bezpieczeństwa obowiązkowo umieszczają numer startowy w  widocznym miejscu na koszulce, kurtce lub plecaku w sposób umożliwiający jego odczytanie  na trasie i w bazie Rajdu. 

9. ZGŁOSZENIA:  

1) W dniu zawodów tj. 30.06.2024 r. w biurze zawodów: Stadion sportowy w Studzienicach  od godz. 10:30-11:45.

2) Każdy uczestnik lub para otrzymuje numer startowy.

10.OPŁATA STARTOWA:  

Opłata Startowa dla dorosłych wynosi 50,00 zł. W ramach pakietu startowego każdy otrzyma wodę  niegazowaną 0,5 l, porcję zupy, kiełbaskę z grilla, dostępna będzie też kawa i herbata.  

BRAK OPŁATY STARTOWEJ dla dzieci. 

11. KLASYFIKACJA: 

Uczestnicy rajdu nie będą klasyfikowani. Rajd nie będzie miał charakteru wyścigu. 

12. ŚWIADCZENIA:

Wszyscy zweryfikowani zawodnicy otrzymają numer startowy z agrafkami, będą mieli zapewnioną  podstawową opiekę medyczną w dniu imprezy. 

13. NAGRODY:  

Wśród startujących w rajdzie osób obecnych na zakończeniu Rajdu zostaną rozlosowane akcesoria  rowerowe i sportowe oraz nagroda główna o wartości 1000,00 zł w formie bonu. 

14. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY RAJDU: 

a) 30 czerwca 2024 roku (niedziela) 

*od 10:30 do 11:45 przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu, 

*11:50 odprawa i uroczyste otwarcie Rajdu, 

*12:00 start rajdu,

*14:30 losowanie upominków oraz głównej nagrody wśród uczestników.

 

b) osoby, które nie pojawią się na mecie do godziny 15:00 nie biorą udziału w losowaniu nagrody głównej. 

15. RUCH DROGOWY – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 

Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. 

Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego. 

Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów  z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. 

Wszyscy uczestnicy na drogach gruntowych, leśnych oraz publicznych powinni poruszać się prawą  stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. 

Za kolizje i wypadki podczas Rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi  przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas Rajdu. 

16. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:  

Uczestnicy zobowiązani są szanować środowisko naturalne w którym poruszają się podczas Rajdu.  Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach. Zabrania się używania  szklanych pojemników w terenie. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy mogą być ukarani  dyskwalifikacją.  

17. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA: 

Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w  postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu. 

Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprez i rajdów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych  Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst  jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

Organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i  danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i  dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi  (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują  żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku,  wypowiedzi i danych osobowych. 

Uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i  wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i  filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o  prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy  fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką,  w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,  wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub  multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego  dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie),  wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii  przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity,  równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno  czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich  innych państw. 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu  uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego. 

Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC). 

Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). 

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej,  wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim. 

Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z  przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i  majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu  spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy  uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik. 

W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z  roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego  upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu. 

Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez  nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą. 

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych  Organizatora w czasie trwania Rajdu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na  terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych. 

Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko. 

Na trasach Rajdu mogą występować strome podjazdy oraz zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki  terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie  bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków. 

Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad  współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz  osób z zespołu organizacyjnego Rajdu. Nie mogą także używać wulgarnych słów ani zachowywać się w  sposób niegodny uczestnika Rajdu. 

Nieznajomość regulaminu Rajdu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako  podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i osób trzecich. Podpis  uczestnika na formularzu Rajdowym potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu i Zasad  Współzawodnictwa w Rajdzie. 

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. 

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika. 

Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie Rajdowej jak i na  trasach Rajdu.  

Regulamin zatwierdzili Organizatorzy

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 71

W poprzednim tygodniu: 97

W tym miesiącu: 280

W poprzednim miesiącu: 424

Wszystkich: 16038