Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin Gry Terenowej

Utworzono dnia 13.07.2021

Regulamin rodzinnej gry terenowej

 

 1. Cel imprezy:
 • popularyzacja imprez na orientację wśród lokalnej społeczności jako forma spędzania wolnego czasu;
 • sprawdzenie własnych umiejętności posługiwania się mapą.
 1. Organizator:
 • Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice.
 1. Termin i miejsce:
 • impreza odbędzie się w dniu 17 Lipca 2021 roku w Studzienicach,

ul. Brzozowa ( start i meta na stadionie sportowym).

 1. Warunki uczestnictwa:
 • osoby które ukończyły 18 lat;
 • osoby niepełnoletnie w wieku ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym, które nie ukończyły 18 roku życia mogą uczestniczyć tylko za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego;
 • osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego i za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego;
 • każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie. Ten fakt uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora;
 • w przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Rajdzie potwierdza na formularzu „Pozwolenia na start osoby niepełnoletniej własnoręcznym podpisem potwierdza rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Rajdu;
 • wszystkie osoby ze względów bezpieczeństwa obowiązkowo umieszczają numer startowy w widocznym miejscu na koszulce, kurtce lub plecaku w sposób umożliwiający jego odczytanie na trasie i w bazie Rajdu.
 • W rajdzie mogą uczestniczyć zespoły do 4 osób .
 1. Zgłoszenia:
 • w dniu zawodów tj. 17.07.2021 r. w biurze zawodów: Stadion sportowy w Studzienicach  w godzinach od 13:30-14:40;
 • każdy uczestnik/ zespół otrzymuje numer startowy oraz kartę startową.
 1. Klasyfikacja:
 • w Rajdzie zwycięża Uczestnik lub Zespół, który pokonał trasę w najkrótszym czasie i prawidłowo oznakował kartę startową;
 • o kolejności Uczestników i Zespołów decyduje w pierwszej kolejności ilość potwierdzonych punktów kontrolnych, a następnie czas. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.
 1. Punkty kontrolne i ich potwierdzanie:
 • punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak (lampion) wykonany w kształcie prostokąta, podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary, jeden w kolorze białym, drugi w kolorze czerwonym, z logo Organizatora;
 • każdy lampion posiada przyrząd do potwierdzenia przybycia na dany punkt (perforator);
 • potwierdzenie przybycia na punkt kontrolny z lampionem następuje poprzez przebicie perforatorem odpowiedniego pola karty startowej;
 • w przypadku braku perforatora na punkcie kontrolnym, warunkowo dopuszcza się zdjęcie zrobione telefonem komórkowym potwierdzające zdobycie punktu.
 1. Przebieg zawodów:
 • uczestnik w momencie zapisu w biurze zawodów otrzymuje kartę startową z wypisaną minutą startową oraz numer startowy;
 • start od godziny 15:00 odbywa się interwałowo, co minutę na trasę zostaje wypuszczony jeden zespół;
 • minutę przed startem zespół otrzymuje mapę trasy;
 • kolejność zdobywania punktów dowolna ( scorelauf).
 1. Warunki ukończenia trasy

Uczestnik, aby mógł być sklasyfikowany w Rajdzie, musi:

 • dotrzeć do co najmniej jednego punktu kontrolnego;
 • oddać kartę startową w stanie umożliwiającym Sędziemu identyfikację potwierdzeń.

Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w Rajdzie za:

 • dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych;
 • niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK;
 • korzystanie z lokalizacji na urządzeniach mobilnych oraz innych map niż te które udostępnia organizator.

 

 1.  Dane osobowe, wizerunek oraz korespondencja:
 • uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wraz z jego danymi osobowymi w postaci imienia, nazwiska, roku urodzenia i miejscowości podanych w zgłoszeniu;
 • uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Organizatora imprez i rajdów, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami);
 • organizator Rajdu, Patroni i Sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Rajdzie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Rajd i wydarzenia towarzyszące Rajdowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych;
 • uczestnicy Rajdu wyrażają zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późniejszymi zmianami) w tym m.in.: utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in.: drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, publicznego udostępniania wizerunku w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in.: udostępniania w Internecie i Intranecie), wystawiania, wyświetlania, użyczania i/lub najmu, dzierżawy, nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) i następuje na czas nieograniczony zarówno czasowo jak i terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
 1.  Postanowienia końcowe:

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne .

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i w czasie powrotu z niego.

Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie we własnym zakresie (ubezpieczenie NNW i OC).

Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Rajdu oraz osobom trzecim.

Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Rajdu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.

W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Rajdem uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Rajdu.

Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Rajdowych są kompletne i zgodne z prawdą.

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Rajdu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenów zamkniętych.

Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej i nie tylko.

Na trasach Rajdu mogą występować strome podjazdy oraz zjazdy jak i inne niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje co do pokonania tychże odcinków.

Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego Rajdu. Nie mogą także używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niegodny uczestnika Rajdu.

Nieznajomość regulaminu Rajdu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i osób trzecich. Podpis uczestnika na formularzu Rajdowym potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu i Zasad Współzawodnictwa w Rajdzie.

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.

Wymagana będzie duża porcja humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich w bazie Rajdowej jak i na trasach Rajdu.                                       

Regulamin zatwierdzili Organizatorzy.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 38

W poprzednim tygodniu: 78

W tym miesiącu: 20

W poprzednim miesiącu: 240

Wszystkich: 10072